Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Bedieninge

KroonRand GemeenskapskerkKroonRand Gemeenskapskerk
CrownRidge Community Church

Ons bediening is gerig daarop om ons visie en missie waar te maak.

Eredienste. Behoorlike liturgiese beplanning word gedoen om die regte atmosfeer vir die boodskap te skep. Ons maak daarom gebruik van musiek, dramas, sang, gespreksgroepe, getuienisse, knieskyfgebede (groepsgebede), voorbidders, gehoor deelname, simbole, ens.  Die klem lê op spiritualiteit en nie vermaak nie. Verskeie hulpmiddels word gebruik om soveel moontlik sintuie te betrek. Die wisselwerking tussen Woord en antwoord is baie belangrik en word die gemeente betrek met probleemstellings en vrae. Die klem is op interaksie wat moet lei tot geestelike groei, selfontwikkeling en gehoorsaamheid aan God.

Tans volg die prediking hoofsaaklik die Leesrooster-program Communitas.

Oggend-eredienste begin samesang vanaf 09:00 (aankondigings word per projektor vertoon). Die aankondigings word beperk tot die nodigste aangesien dit skriftelik uitgedeel word en per projektor vertoon is. Tyd word ingeruim vir getuienisse en spesiale gebede waar nodig. Tyd word ook ingeruim vir offergawes en maandelikse dankoffers. Een tiende van die erediensoffergawes word aangewend vir ons uitreike.

Ons volg die Kerkjaar-program, bv. Kersfees (kerssangdiens) in Advent, Sondag van verheerliking in Epifanie; Palmsondag en Goeie Vrydag in Lydenstyd; Paasfees (paassangdiens) in Paastyd; Hemelvaart en Pinksterfees in Pinkstertyd; Bybelsondag, Hervormingsondag en Fees van Christus die Koning in Koninkrykstryd.

Sprekers en uitstallings wat hul projekte, sending of organisiasies promoveer word genooi solank dit die gemeente se visie ondersteun.

Sang en musiek. Sang, musiek en dramas betrek lidmate, snoer hulle saam en motiveer en bou die feestelike karakter wat die erediens moet hê. Hier word gebruik gemaak van die orrel, kore en orkeste en die elektroniese media. ‘n Gemeente wat by die kerk leer om God met hart en siel (mondelings - sang/ musiek) te eer en prys, sal dit makliker buite die kerkgemeenskap regkry om te getuig.

Kerkjaar en simbole. Die ritme van die kerkjaar help ons om maniere en geleenthede te skep waar ons die nuwe lewe wat in die teksgedeeltes gevind word, te leef en te vier. Ons kan ook nie glo sonder simbole nie, want geloof praat oor ‘n wêreld wat ons nie met woorde kan beskryf nie. Simbole help ons wanneer woorde nie kan nie.

Kleingroepbyeenkomste. Die kleingroep speel ‘n belangrike rol in onderlinge “pastoraat”/ ondersteuning van lidmate. Die hoofdoel van kleingroepe is om intimiteit en interaksie tussen lidmate te bevorder, ondersteuning te gee en persoonlikheids- en geestelike groei te ervaar. Lidmate het ‘n behoefte aan liefde (omgee) en groei (toerusting) en  diens. Deur groepwerk word belange- en behoeftegroepe op ‘n sinvolle en intieme wyse bedien en leer hulle ook om mekaar te bedien.

Huisbesoeke. Die Kerkraad doen algemene huisbesoek waar nodig. Die Leraar doen krisis- en welwillendheidbesoeke waar nodig.

Siekebesoeke. Die Kerkraad besoek siekes en rapporteer dit aan die Saakgelastigde en indien dit ernstig is word die leraar versoek om ‘n besoek af te lê.

Benutting van gemeentesentrum. Ons stel die gemeentegeboue beskikbaar vir gebruik deur kerke, verdienstelike organisasies en klubs in die omgewing.

Die struktuur van die gemeente. Kroonrand beskik oor ’n dinamiese en meelewende kerkraad wat die aksies van die gemeente sinvol bestuur. Dit geskied volgens die Reglement van huishoudelike bepalings van die NGK Kroonrand en die Kerkorde van die Ned Geref Kerk. Ons vorm deel van die Ring van Turffontein in Sinode Hoëveld. Sien www.Saamwerk.Joburg vir meer inligting oor kerklike samewerking in die suide van Johannesburg.

Die Leraar. Die gemeente kan nie meer ‘n voltydse bediening bekostig nie en daarom is die leraar beroep in ‘n permanente kontrak pos. Hy bedien die gemeente hoofsaaklik op Woensdae, Donderdae en Sondae. Op Maandae, Dinsdae en Vrydae is hy werksaam te Studietrust Beursorganisasie as Operasionele Bestuurder (www.StudyTrust.org.za). Kontak Ds Dirk Lourens hier.

Gemeenteadministrasie. Die administrasie word deur 'n vrywilliger behartig. Alle administrasie word vanuit die Saakgelastigde se huis behartig. Kontak Oudl Andrew Moore hier.

Gemeentefinansies. Die finansies word deur 'n vrywillger behartig. Kontak die Finansiele Beampte, Oudl Rassie Erasmus, hier.

Eiendomme. Die eiendomme en verhuring word deur 'n vrywillger behartig. Kontak die Koster, Diak Christina Els, hier.

Kommunikasie. Die gemeente beskik oor 'n webwerf (www.Kroonrand.org.za), 'n Facebook bladsy (www.facebook.com/Kroonrand/) en 'n weeklikse e-nuusbrief wat aan intekenare gestuur word. Verskeie Whatsapp groepe word ook gebruik.

Hoe lyk die pad vorentoe?
Om lidmaat te wees van Kroonrandgemeente impliseer ’n begeerte om geestelik te groei en ook diensbaar te wees. Ons moedig jou dus aan om so gou moontlik in te skakel by een van ons bedieninge en deel van ’n groeigroep te word. Help met projekte volgens jou gawes en ervaring wat jou die geleentheid sal bied om die evangelie aan mense te bring. Ons doen dit Saam Meer en Meer soos Jesus!

Kontak Ons

  •  Tilraeweg 27
    Ridgeway, Johannesburg
  •  084-703-4066
  •  

Nuusbrief intekening

Verskaf ons jou epos om ons weeklikse Nuursbrief te ontvang

Gemeente se bankbesonderhede:

Naam van rekening: NG Gemeente Kroonrand

Bank: FNB, Southdale (254205)

Tjekrekening nr: 62380311474

Verwysing: Jou van en voorletters.